9/7/2024 | 1:36:52 PM

BÁO CÁO KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG 2024

Báo cáo kết quả quan trắc môi trường định kỳ là một hình thức đánh giá chất lượng môi trường ngắn hạn tại Toyota Pháp Vân.

Tất cả

    Báo cáo kết quả quan trắc môi trường định kỳ là một hình thức đánh giá chất lượng môi trường ngắn hạn tại Toyota Pháp Vân. Đánh giá chất lượng môi trường ở đây nghĩa là đánh giá một cách tổng quan trên nhiều nguồn phát sinh chất thải như: Không khí, nước thải. Hình thức đánh giá bằng cách đo đạc mẫu không khí, nước thải theo quy định của nhà nước. Từ đó đánh giá được các ảnh hưởng của nguồn ô nhiễm đối với môi trường giúp cho Công ty ngăn chặn được những vấn đề ô nhiễm, xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và đưa ra các giải pháp xử lý môi trường thích hợp hơn.

    Copyright © 2022 - Công ty TNHH Toyota Giải Phóng - Chi nhánh Pháp Vân